Pomoc so stránkou X

Táto stránka používa cookies pre zlepšenie funkcionality. Viac informácií

Rozumiem
21. 03. 2023|Blahoslav

Pravidlá súťaže

„VYPLŇ ŽIVOTOPIS A VYHRAJ VÍKENDOVÝ POBYT PRE 2 OSOBY V ALEXANDRA WELLNESS HOTEL“

>> Zaregistruj sa, vyplň životopis a vyhraj!!! <<

1.  Organizátor Súťaže

Organizátorom súťaže „VYPLŇ ŽIVOTOPIS A VYHRAJ VÍKENDOVÝ POBYT PRE 2 OSOBY V ALEXANDRA WELLNESS HOTEL“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Begin, s.r.o., so sídlom Dvory 581 02001 Púchov, IČO: 50 212 541, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 32775/R (ďalej len „Organizátor alebo Prevádzkovateľ“).

Organizátor Súťaže vydáva tieto podmienky a pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“). Účelom Súťaže je podpora, propagácia a rozvoj internetového portálu Begin.sk.

Podmienky účasti a priebeh Súťaže sa riadia výlučne týmito Pravidlami, ktoré záväzne upravujú podmienky účasti v Súťaži. Zmena pravidiel a podmienok Súťaže je zo strany Organizátora možná jednostranne v písomnej podobe vo forme dodatkov k týmto Pravidlám. 

2.  Podmienky účasti v Súťaži

Účastníkom Súťaže môže byť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá splní podmienky Súťaže (ďalej len „Účastník“). Z účasti v Súťaži sú vylúčení zamestnanci Organizátora, blízke osoby zamestnancov Organizátora, zamestnanci a blízke osoby zamestnancov majetkovo alebo personálne prepojených osôb s Organizátorom a s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti  súvisiace so zabezpečením Súťaže, pričom za blízke osoby sa pre účely Súťaže považujú osoby uvedené v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a osoby, ktoré s týmito osobami žijú v spoločnej domácnosti (§ 115 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov).

V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá je z účasti v Súťaži vylúčená, výhra sa tejto osobe neodovzdá. Rovnako sa tak výhra neodovzdá v prípade, že Organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie, že došlo k spáchaniu podvodného alebo nekalého konania alebo konania v rozpore s dobrými mravmi zo strany Účastníka či inej osoby, ktorá pomohla Účastníkovi takto získať výhru alebo výhry v Súťaži. V prípade  odovzdania výhry osobe, ktorá je zo Súťaže vylúčená, je táto osoba povinná výhru vrátiť Organizátorovi.

Organizátor si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia v ktorejkoľvek fáze Súťaže vylúčiť každého Účastníka, ktorý by svojím konaním mohol ohroziť dobré meno a dobrú povesť Organizátora či akýmkoľvek spôsobom zasiahnuť do práv alebo oprávnených záujmov tretích osôb.

Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže ktoréhokoľvek Účastníka v prípade podozrenia z porušenia Pravidiel alebo použitia neregulárnych postupov.

Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

3.  Trvanie Súťaže

Súťaž prebieha od 1. Novembra 2017 do 31. Decembra 2017.

4.  Pravidlá súťaže

Do Súťaže bude zaradený každý registrovaný Účastník, ktorý v čase trvania pravdivo vyplní svoje údaje v sekcii ŽIVOTOPIS na stránke www.begin.sk.

Povinné údaje:sekcia Osobné údaje - všetky údaje okrem Fotografie,sekcia Vzdelanie - pole Najvyššie dosiahnuté vzdelanie + zobrazené údaje o vyštudovaných školách,sekcia Pracovné skúsenosti - všetky údaje každého Zamestnania okrem pola Náplň práce,sekcia Znalosti - bez povinných vyplnených polí,sekcia Hľadaná práca - zaškrtnutý súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Výhru v Súťaži má možnosť získať každý Účastník, ktorý sa Súťaže zúčastní a splní podmienky účasti v Súťaži.

Žrebovanie Súťaže sa uskutoční vždy po vyplnení každých 500 životopisov.

5.  Výhry v Súťaži

V Súťaži je určená výhra po splnení Podmienok pre celú dobu trvania Súťaže, a to:    

  • 3x víkendový pobyt pre 2 osoby v Alexandra Wellness hoteli

Podrobnosti o obsahu a rozsahu výhry, možnosti využitia tejto výhry u Organizátora a ďalšie informácie  týkajúce sa prevzatia a využitia výhry budú Organizátorom poskytnuté výhercovi pri doručení výhry. Žrebovanie Súťaže sa uskutoční vždy po vyplnení 500 životopisov.

6.  Miesto, spôsob a lehota na prevzatie výhier

Každý výherca Súťaže bude o výhre v Súťaži informovaný prostredníctvom emailu, ktorý zadal pri registrácii na stránke www.begin.sk/register. Súčasne budú výhercovia Súťaže vyzvaní na poskytnutie svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, Organizátorovi za účelom poskytnutia výhry v Súťaži, ktoré údaje zašlú výhercovia na e-mailovú adresu: info@begin.sk

Výhra bude výhercovi doručená poštou alebo odovzdaná osobne vo forme darčekovej poukážky spolu s podmienkami použitia darčekovej poukážky.

V prípade, že výherca neprejaví o výhru záujem, prevzatie výhry odoprie, alebo pokiaľ nesplní Pravidlá, alebo sa s výhercom nepodarí Organizátorovi skontaktovať v priebehu dvoch (2) pracovných dní po vyhodnotení Súťaže a oznámení výhry Účastníkovi, vyžrebuje sa nový výherca.

Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Výhra v Súťaži je neprenosná, nemôže byť na základe žiadosti výhercu zamenená a výherca nie je oprávnený požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Výhra nie je v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších  predpisov  vymáhateľná súdnou cestou.

7.  Osobitné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa Súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek Súťaž obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť. Organizátor nezodpovedá za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

Výhra v Súťaži môže podliehať zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu  prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry, budú hradené samotným výhercom v celej zákonom stanovenej výške.

8.  Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ, t.j. spoločnosť Begin, s.r.o., so sídlom 1.mája 880, 02001 Púchov, IČO: 50 212 541, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 32775/R, spracúva osobné údaje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 122/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.  84/2014

Z.z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“).

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje účastníka súťaže za účelom informovania Účastníka o výhre a doručenia výhry Účastníkovi. Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania -  žrebovania o výhry v rámci súťaže, avšak maximálne po dobu 1 roka od zberu týchto údajov. Osobné údaje spracúvané na účel informovania Účastníka o výhre a doručenia výhry Účastníkovi v rámci Súťaže sú Prevádzkovateľom spracúvané na základe § 10 ods. 3 písm. b) Zákona bez súhlasu dotknutých osôb.

Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu na dosiahnutie účelu informovania Účastníka o výhre v rámci tejto Súťaže a doručenia výhry, a to konkrétne: meno, priezvisko, telefónne číslo a korešpondenčná adresa, Prevádzkovateľom v zmysle týchto Pravidiel.

9.  Záverečné ustanovenia

Neznalosť ustanovení týchto Pravidiel nezakladá nárok na reklamáciu a nebude sa na ňu prihliadať.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci svoj súhlas s Pravidlami. Výhra nebude Účastníkovi odovzdaná, pokiaľ tento nesúhlasí bez výhrad s týmito Pravidlami a nesplní podmienky z nich pre neho vyplývajúce.

Úplné a záväzné Pravidlá Súťaže sú dostupné na internetovej stránke Organizátora www.begin.sk

Pravidlá sa riadia právom Slovenskej republiky.

V Púchove, dňa 1. 11. 2017

>> Zaregistruj sa, vyplň životopis a vyhraj!!! <<

Víťaz súťaže:

Zuzana F. - Dolný Kubín

Výherkyni srdečne gratulujeme a prajeme príjemný pobyt.