Pomoc so stránkou X

Táto stránka používa cookies pre zlepšenie funkcionality. Viac informácií

Rozumiem
04. 02. 2023|Veronika

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné  obchodné podmienky

I.
Všeobecné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.begin.sk (ďalej len „Webová stránka“) a poskytovateľom služieb  na webovej stránke je spoločnosť Begin, s.r.o., Dvory 581, 020 01 Púchov, IČO: 50 212 541, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 32775/R (ďalej len „Prevádzkovateľ") .

 2. Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Begin, s.r.o. (ďalej len „VOP"), ktoré upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a tretích osôb pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom a sú záväzné pre všetkých používateľov Služieb. 

 3. Vymedzenie pojmov pre účely VOP:

Klient je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva alebo plánuje využívať služby poskytované na Webovej stránke.

Záujemca je fyzickou osobou, ktorá využíva služby poskytované na Webovej stránke v záujme nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť, resp. službu.
Životopis
 je zhrnutie údajov o Záujemcovi o prácu.

Služby predstavujú produkty, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Klientom a Záujemcom o prácu, resp. službu predovšetkým prostredníctvom Webovej stránky.

Cenník  je zoznam obsahujúci ceny Služieb, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje svojim Klientom.
Pracovná ponuka 
je inzerát zverejnený Klientom na Webovej stránke za účelom vyhľadania vhodného zamestnanca, predstavuje konkrétny druh Služby poskytovanej na Webovej stránke.

Dopyt  je inzerát zverejnený Klientom na Webovej stránke adresovaný dodávateľom za účelom získania príležitosti uzavrieť obderateľsko – dodávateľský vzťah.

 

II.
Služby týkajúce sa ponuky práce

 

 1. Záujemca o prácu je fyzická osoba, ktorá si pomocou Služieb poskytovaných Záujemcom o prácu hľadá vhodné zamestnanie. Služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Záujemcom o prácu, sú bezplatné a slúžia ako pomoc pri vyhľadaní pracovnej príležitosti prostredníctvom Webovej stránky. Pre využívanie Služieb poskytovaných Záujemcom o prácu sa vyžaduje ich registrácia na Webovej stránke. Záujemca o prácu sa registruje uvedením ľubovoľného prihlasovacieho e-mailu a prihlasovacieho hesla. Záujemca o prácu môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailovej správy Prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle zrušiť svoju registráciu.

 2. Medzi Služby poskytované Záujemcom o prácu patrí najmä možnosť prostredníctvom Webovej stránky:

  1. Odpovedať resp. reagovať na zverejnenú Pracovnú ponuku. Záujemca o prácu je oprávnený reagovať na Pracovnú ponuku zverejnenú na Webovej stránke; táto Služba je dostupná aj nezaregistrovaným uchádzačom o prácu na Webovej stránke.

  2. Vytvoriť si na Webovej stránke agenta pre vyhľadávanie Pracovných ponúk zverejnených na Webovej stránke, ktorý na základe vyhľadávacích kritérií zadaných Záujemcom o prácu posiela zodpovedajúce pracovné ponuky na  ním uvedenú e-mailovú adresu.

  3. Uložiť si a  sprístupniť/poskytnúť Životopis v Databáze životopisov Prevádzkovateľa,  a to prostredníctvom on-line formulára vyplneného na Webovej stránke alebo prostredníctvom tlačeného formulára doručeného na adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť Životopis tak, aby bol v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov. Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzuje právo nesprístupňovať/neposkytovať alebo vymazať z Databázy životopisov Prevádzkovateľa Životopis, ktorý obsahuje nedostatočné informácie pre vyhľadávanie pracovnej príležitosti alebo ktorý podľa názoru Prevádzkovateľa obsahuje irelevantné informácie alebo údaje, ktoré nesúvisia s vyhľadávaním pracovnej príležitosti (napr.: politické a náboženské názory, reklama, vulgarizmy, atď.); o tomto rozhodnutí Prevádzkovateľ informuje Záujemcu o prácu, ktorého sa predmetný Životopis týka. Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah v životopisoch.

  4. Zúčastniť sa na diskusiách prebiehajúcich na diskusnom fóre prevádzkovanom na Webovej stránke Prevádzkovateľa.

  5. Archivovať si odoslané odpovede (reakcie) na Pracovné ponuky zverejnené na Webovej stránke.

  6. Pridať referencie prostredníctvom fotografií, videí prípadne odkazov; Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo referencie nezverejniť, ak: budú porušovať základné ľudské práva, autorské práva, ich súčasťou bude nevhodný obsah napr.: vulgarizmy, erotický obsah a podobne. Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za uverejnené referencie a v prípade opakovaného porušenia si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo referencie odstrániť, resp. vymazať z databázy konto užívateľa.

 

III.
Služby týkajúce sa uverejnenia inzercie

 

 1. Klient si objednáva uverejnenie inzercie vo vlastnom mene a na vlastný účet.

 1. Prevádzkovateľ uverejní inzerciu výhradne na základe objednávky Klienta uskutočnenej na Webovej stránke tým spôsobom, že Klient zadá požadované informácie k vybranému produktu a uhradení vygenerovanej ceny za Službu prostredníctvom platobnej brány.

 2. Klient zodpovedá za včasné dodanie, formálnu, obsahovú a grafickú správnosť, ako aj za jednoznačné, zrozumiteľné a správne označenie všetkých podkladov nevyhnutných na riadne uverejnenie inzercie. Klient zodpovedá aj za včasné dodanie materiálov vkladanej inzercie na prevádzkovateľom stanovené miesta realizácie vkladania inzercie.

 3. Ak Prevádzkovateľ nemohol uverejniť inzerciu z dôvodu, že Klient nedodal bezchybné podklady objednanej inzercie, resp. ich dodal neskoro, je Klient povinný zaplatiť storno poplatok vo výške 100% z ceny inzercie.

 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uverejnenie objednanej inzercie v prípade, ak:

    1. keď uvedený text alebo zobrazenie inzerátu je v rozpore s platnými právnymi predpismi, VOP alebo inými záujmami Prevádzkovateľa,

    2. Prevádzkovateľ bude mať dôvodné pochybnosti o tom, či pri obsahu inzercie nie je dôvod na jej odmietnutie, keď obsah či uverejnenie inzercie bude, resp. by mohlo byť v rozpore s právnymi predpismi, zásadami poctivého obchodného styku alebo rozhodnutiami orgánu štátnej či verejnej správy,

    3. bude zasahovať do práv a oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, či bude poškodzovať alebo by mohla poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa, jeho zamestnancov alebo osôb tvoriacich z Prevádzkovateľa prevádzkovateľskú skupinu,

    4. pôjde o inzerciu alebo propagáciu iných médií, a to predovšetkým konkurenčných médií Prevádzkovateľa, pokiaľ uverejnenie takejto inzercie nebolo vopred odsúhlasené Prevádzkovateľom,

    5. Klient porušil ustanovenia o platobných podmienkach definovaných v zmysle týchto VOP. V takýchto prípadoch Prevádzkovateľ oznámi Klientovi bez zbytočného odkladu svoje rozhodnutie o odmietnutí uverejnenia inzercie. Klient je potom povinný bez zbytočného odkladu dodať Prevádzkovateľovi bezchybné náhradné podklady. V prípade, ak Klient bezodkladne nedodá Prevádzkovateľovi bezchybné náhradné podklady, a Prevádzkovateľ nemohol z tohto dôvodu uverejniť inzerciu v objednanom termíne, má Prevádzkovateľ nárok na storno poplatok.

 1. Klient je plne zodpovedný za obsah inzercie. Klient sa zaväzuje, že inzercia odovzdaná Prevádzkovateľovi na zverejnenie, nebude v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi a zásadami poctivého obchodného styku, a že šírením inzercie nebudú neoprávnene zasiahnuté práva a oprávnené záujmy tretích osôb (najmä, ale nie len právo na ochranu osobnosti fyzických osôb, právo na ochranu dobrej povesti právnických osôb, autorské práva, práva súvisiace s autorským právom a práva k ochrannej známke) a nebudú ani porušené všeobecne záväzné právne predpisy, a že všetky finančné nároky vyplývajúce z použitia autorských diel, prípadne podobizeň fyzických osôb použitých v rámci inzercie, a z práv súvisiacich s autorským právom boli ku dňu odovzdania podkladov inzercie Klientom uspokojené. Klient sa zaväzuje, že ak prevádzkovateľovi vznikne v následku šírenia inzercie škoda, túto škodu v plnej výške nahradí. Škodou sa rozumie i náklad súdneho či rozhodcovského konania, vrátane nákladov na právne zastúpenie v týchto veciach.

 2. Pri opakovanom uverejnení inzercie je Klient povinný skontrolovať ihneď po každom uverejnení jej správnosť a úplnosť. Prevádzkovateľ neuzná nárok na uverejnenie náhradnej inzercie v tom prípade, ak sa pri opakovaní objavil rovnaký nedostatok bez toho, že by bol tento nedostatok bezprostredne, najneskôr do 3 dní po predchádzajúcom uverejnení, oznámený Prevádzkovateľovi.

 3. V prípade, že sa vyskytnú v dôsledku chybných podkladov nedostatky pri vkladaní či inom uverejnení inzercie, ktoré neboli zjavne rozoznateľné pri prijatí objednávky, resp. podkladov, nemá zadávateľ žiadny nárok na zľavu alebo uverejnenie náhradnej inzercie.

 4. Prevádzkovateľ má nárok na odplatu za realizáciu objednávok v súlade s VOP a aktuálne platnými cenníkmi pre jednotlivé médiá. Klient potvrdením týchto obchodných podmienok platných od 27.4.2018 na uverejňovanie inzercie Prevádzkovateľom objednávky inzercie akceptuje VOP, cenníky inzercie platné v čase uverejnenia, resp. objednania inzercie, ako aj ostatné podmienky uverejňovania inzercie, podľa ktorých sa bude v objednávkach stanovovať výška odplaty.

 5. Cena za uverejnenie inzercie vrátane prirážok a zliav je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je určená v cenníkoch inzercie platných v čase uverejnenia, resp. potvrdenia objednávky inzercie zo strany Prevádzkovateľa.

 6. Cenu za uverejnenie inzercie zaplatí Klient prostredníctvom platobnej brány Prevádzkovateľovi pred uverejnením inzercie podľa bodu 2. tohto článku, následne Prevádzkovateľ vystaví a zašle Klientovi faktúru.

 7. Prevádzkovateľ je oprávnení jednostranne meniť VOP, svoje cenníky a podmienky uverejňovania inzercie.

 8. V prípade omeškania s vykonaním úhrady je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať od Klienta úrok z omeškania vo výške 0,05 percenta z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do dňa zaplatenia (vrátane). Prevádzkovateľ je súčasne oprávnený až do vykonania všetkých úhrad podľa tohto bodu ďalšie objednávky Klienta odmietnuť.

 

 

IV.
Služby poskytované Klientom

 1. Zverejnenie Pracovnej ponuky. Klient je po ukončení úspešnej registrácie oprávnený zverejniť Pracovnú ponuku na Webovej stránke. Pracovná ponuka sa zverejňuje podľa nasledujúcich pravidiel:

  1. Klient sám zverejní Pracovnú ponuku a určí jej obsah, pričom Pracovná ponuka musí obsahovať aspoň minimálne kritériá stanovené Prevádzkovateľom.

  2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť Pracovnú ponuku tak, aby tá bola v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov na Webovej stránke.

  3. Povinnosť uvedenia základnej hrubej mzdy v pracovnej ponuke (inzerát). S účinnosťou 1.5.2018 ukladá zákon č. 5./2004 Z.z. o službách zamestnanosti povinnosť zamestnávateľovi (inzerent/klient) uverejniť v každej pracovnej ponuke základnú hrubú mzdu. Zamestnávateľom sa rozumie právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej oraganizačnej jednotky na území Slovenskej republiky, alebo fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere (t.j. pracovnej zmluvy) alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (t.j. podľa osobitných zákonov, napr. zákona o štátnej službe). Ak zamestnávateľ nesplní vyššie uvedenú povinnosť vyplývajúcu zo záko č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, prevádzkovateľ nadobúda plné právo na odstránenie pracovnej ponuky z pracovného portálu www.begin.sk , bez možnosti akéhokoľvek napadnutia rozhodnutia prevádzkovateľa zo strany zamestnávateľa.
  4. Dobu zverejnenia pracovnej ponuky určuje Klient. Klientom zvolené obdobie zverejnenia Pracovnej ponuky musí byť v súlade s platným Cenníkom Prevádzkovateľa zverejneného na Webovej stránke.

  5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť alebo zrušiť už zverejnenú Pracovnú ponuku:

   1. Ktorá je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami alebo dobrými mravmi,

   2. V ktorej Klient podmieňuje sprostredkovanie práce a/alebo prijatie do zamestnania resp. obdobného pracovného pomeru platbou manipulačného alebo iného poplatku,

   3. Prezentujúcu viaceré pracovné ponuky v rámci jedného formulára pre pracovnú ponuku (tj. v rámci jednej Pracovnej ponuky),

   4. Ktorá je neúplná, alebo zavádzajúca, alebo obsahuje nepravdivé údaje, alebo z iných dôvodov znižuje úroveň Služieb poskytovaných na Webovej stránke,

   5. S reklamným alebo marketingovým obsahom, alebo informáciou o produktoch alebo Službách Klienta alebo tretej osoby,

   6. Ktorá môže poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo tretej osoby,

   7. Erotického charakteru, resp. také, ktoré vzbudzujú podozrenie, že sa môže jednať o tento typ práce,

   8. Duplicitne zverejnenú jedným Klientom na Webovej stránke,

   9. Ktorá obsahuje pracovnú príležitosť prebiehajúcu formou MLM (multilevel marketing) alebo podomového predaja.

 1. Prístup do databázy Životopisov Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ umožňuje Klientom chránený prístup do Databázy životopisov Prevádzkovateľa. V odôvodnených prípadoch, najmä v prípade nových Klientov, u ktorých podľa posúdenia Prevádzkovateľa existuje riziko zneužívania údajov Záujemcov o prácu uvedených v Databáze životopisov Prevádzkovateľa, je Prevádzkovateľ oprávnený týmto Klientom prístup do Databázy životopisov Prevádzkovateľa obmedziť alebo odmietnuť. Klient je oprávnený údaje získané z Databázy životopisov Prevádzkovateľa o Záujemcoch o prácu využívať výlučne na vyhľadávanie vhodného zamestnanca.

 2. Zverejnenie loga Klienta na titulnej strane Webovej stránky.

 3. Zverejnenie reklamných bannerov.

 4. Zverejnenie reklamných informácií v centrálnom a direct mailingu.

 5. Realizácia špecializovaných riešení pre zverejnenie Pracovných ponúk o voľných pracovných miestach Klientov (najmä grafický dizajn).

 6. Služba BeginPlus - Klient s objednaním služby zároveň súhlasí so sťahovaním a spracovaním dát (pracovných ponúk) z jeho strany a následné uverejnenie na portál Begin.sk. V prípade zmeny na internetovej stránke, alebo v programe klienta je klient povinný upovedomiť poskytovateľa služby (portál Begin.sk) o zmenách pre správne fungovanie služby BeginPlus. Ak tak klient neurobí, tak poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne fungovanie služby.

 7. Ďalšie reklamné produkty podľa platného Cenníka.

 

V.
Vznik,  zmena  a zánik zmluvného vzťahu

 1. Pre využívanie akýchkoľvek Služieb sa vyžaduje registrácia Klienta na Webovej stránke. Registrácia sa uskutoční prostredníctvom vyplnenia registračného formulára. Úspešným ukončením registrácie si Klient vytvorí vlastné on-line konto, ktoré je chránené jedinečným prihlasovacím menom a heslom. Klient je povinný chrániť prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím a neposkytovať ich tretím subjektom.

 1. Služby Prevádzkovateľa sa objednávajú prostredníctvom on-line konta, výnimočne na základe písomnej (list, fax, e-mail) alebo telefonickej objednávky Klienta.

 2. Klient zadaním objednávky Prevádzkovateľovi vyslovuje súhlas s prípadným zverejnením svojich osobných údajov alebo osobných údajov svojich zamestnancov v Pracovnej ponuke, ak si toto vyžaduje charakter Služby, ktorú si Klient u Prevádzkovateľa objednal.

 3. Objednávka musí obsahovať minimálne:

  1. Obchodné meno Klienta, prípadne aj jeho právnu formu,

  2. Fakturačnú adresu, prípadne aj korešpondenčnú adresu Klienta,

  3. IČO, DIČ a/alebo IČ DPH Klienta,

  4. Kontaktné údaje Klienta (telefón, fax, e-mail),

  5. Druh objednanej Služby a obdobie poskytnutia Služby. 

 4. Zmluvný vzťah vzniká potvrdením (prostredníctvom Webovej stránky alebo listovou zásielkou alebo faxom alebo e-mailom alebo telefonickým rozhovorom) objednanej Služby Prevádzkovateľom. Poskytnutie Služby objednanej Klientom sa tiež považuje za potvrdenie objednávky. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní objednanej Služby s účinnosťou odo dňa potvrdenia objednávky Prevádzkovateľom.

 5. Prevádzkovateľom potvrdená objednávka je záväzná, môže byť zmenená iba na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán. Prevádzkovateľ je oprávnený zmenu Objednávky podmieniť úhradou administratívneho poplatku.

 6. Ak v Zmluve nie je uvedené inak, Zmluvu je možné pred uplynutím doby jej platnosti ukončiť:

  1. Písomnou dohodou zmluvných strán.

  2. Odstúpením od Zmluvy Prevádzkovateľom, ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobom  poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo týchto VOP. Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa považuje najmä:

   1. zverejnenie Pracovnej ponuky Klientom v rozpore s ustanoveniami VOP,

   2. využívanie údajov o Záujemcoch o prácu Klientom získaných z Databázy životopisov Prevádzkovateľa na iný účel ako na vyhľadávanie vhodného zamestnanca,

   3. využívanie Služieb poskytovaných na Webovej stránke na hromadné rozosielanie elektronických správ, alebo rozosielanie správ obsahujúcich informácie o produktoch a službách, alebo rozosielanie správ obsahujúcich informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami a dobrými mravmi, alebo ktoré môžu poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo iných fyzických a právnických osôb,

   4. klient koná v rozpore so zmluvou a/alebo týmito VOP a/alebo dobrými mravmi, a ak tým, najmä na základe negatívnych ohlasov zo strany používateľov Webových stránok, môže byť podľa odôvodneného názoru Prevádzkovateľa poškodené jeho dobré meno a znížená a/alebo ohrozená úroveň kvality poskytovaných Služieb.

 7. Písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy sa doručuje druhej Zmluvnej strane na jej adresu uvedenú v registrácii alebo na ním uvedenú e-mailovú adresu.

 8. Ak bez zavinenia Prevádzkovateľa zmluva zanikne bez využitia Služieb objednaných Klientom, Klientovi nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny. Za neúplne vyčerpané Služby Prevádzkovateľ nezodpovedá.

 

VI.
Cena Služieb a platobné podmienky

 

 1. Cena Služby je určená podľa platného Cenníka zverejneného na Webovej stránke v deň objednania Služby.

 1. Faktúru (daňový doklad) vystavuje Prevádzkovateľ ihneď po zaplatení ceny Služby prostredníctvom platobnej brány, ak sa klient nedohodne s Prevádzkovateľom inak. Faktúra je vystavená spravidla za celé obdobie, na ktoré si Klient využívanie Služieb objednal.

 2. Cenu za objednanú Službu je Klient povinný uhradiť Prevádzkovateľovi bezhotovostným prevodom na jeho bankový účet uvedený na faktúre riadne a včas.

 3. V prípade omeškania Klienta s úhradou faktúry je Prevádzkovateľ oprávnený  účtovať úroky z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania; zároveň je oprávnený dočasne, až do zaplatenia fakturovanej čiastky, pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb. V prípade omeškania Klienta viac ako 30 dní je Prevádzkovateľ oprávnený predmetnú pohľadávku poskytnúť do mandátnej správy inkasnej spoločnosti spolupracujúcej s Prevádzkovateľom . Náklady na vymáhanie pohľadávky sa stanú súčasťou pohľadávky Prevádzkovateľa.

 4. Námietky voči vystaveným faktúram, ktoré by mali za následok obmedzenie práva na vznik pohľadávky Prevádzkovateľa voči Objednávateľovi, je Objednávateľ povinný uplatniť písomne u Prevádzkovateľa a to do 7 dní odo dňa, keď mu bola faktúra doručená.

 5. Prevádzkovateľ vracia Klientom peňažné čiastky iba v prípade, ak sú v jednotlivom prípade vyššie ako 0,50 EUR.

 

VII.
Zodpovednosť za škodu

 

 1. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsahovú stránku Služby poskytnutej (zverejnenej) na Webovej stránke, najmä za jej grafické znázornenie (napr.: logo, fotografia alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti) a za ich gramatickú správnosť. Za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb poskytnutím Služby na Webovej stránke zodpovedá výlučne Klient. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené poskytnutím Služby na Webovej stránke.

 1. Klient je povinný chrániť údaje získané z Databázy životopisov Prevádzkovateľa alebo Reakcie pred akýmkoľvek zneužitím, je povinný zabezpečiť, aby tieto údaje neboli sprístupnené alebo poskytnuté inej osobe alebo zverejnené. V prípade porušenia tejto povinnosti Klient v plnom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti. Klient berie na vedomie, že databáza Životopisov vytvorená Prevádzkovateľom je predmetom autorského práva Prevádzkovateľa a je chránená podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť údajov uvedených v Databáze životopisov Prevádzkovateľa.  

 2. Klient sa zaväzuje, že ak budú voči Prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, tieto nároky uspokojiť a Prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodniť.

 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá Klientovi za nájdenie vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície a jeho zotrvanie v pracovnom alebo obdobnom pomere.

 4. Prevádzkovateľ negarantuje Záujemcom o prácu nájdenie vhodnej pracovnej príležitosti a ani trvanie pracovného alebo obdobného pomeru.

 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže používateľom alebo tretím osobám vzniknúť používaním Webových stránok, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát.

 6. Ak zmluva zanikne bez využitia Služieb objednaných Klientom bez zavinenia Prevádzkovateľa, Klientovi nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny. Za neúplne vyčerpané Služby Prevádzkovateľ nezodpovedá.

 7. V prípade omeškania Klienta Prevádzkovateľ je oprávnený dočasne pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb Klientovi. Týmto úkonom Prevádzkovateľa Klientovi nevznikne nárok na náhradu škody a žiadnu náhradu za ním objednané Služby, ktoré nemohol počas tohto pozastavenia využívať. Nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

 8. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena a hesla neoprávnenou osobou a ani za žiadne následné škody a prípadné nároky tretích strán spôsobené v dôsledku takého zneužitia.

 

VIII.
Reklamačný poriadok

 

 1. Klient má právo reklamovať chybu („ďalej len Chyba"), ktorá sa vyskytla na Webovej stránke Prevádzkovateľa v súvislosti s jemu poskytovanou Službou. Chybou na strane Prevádzkovateľa sa rozumie najmä nefunkčnosť Služieb uvedených v Objednávke, a to po dobu dlhšiu ako 6 hodín za obdobie predchádzajúcich 24 hodín. Chybou na strane Prevádzkovateľa nie je, ak Služby nie sú u Klienta dostupné v dôsledku výpadku pripojenia Klienta na sieť Internet alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá.

 1. Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, keď Klient Chybu zistil alebo mohol zistiť.

 2. Reklamáciu je Klient oprávnený uskutočniť písomne (poštou na adresu sídla Prevádzkovateľa, e-mailom na adresu: info@begin.sk), pričom reklamácia musí byť doručená Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa je prevzatia.

 

IX.
Spoločné a záverečné ustanovenia

 

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje Klientov formou zverejnenia zmien na Webových stránkach s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových VOP strácajú platnosť pôvodné VOP.

 1. Všetky vzťahy neupravené v Zmluve a/alebo VOP sa riadia platnými právnymi predpismi SR.

 2. Odchýlne ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred VOP. Pôsobnosť VOP alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou Zmluvných strán v Zmluve.

 3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 27.4.2018

 

 

 

Cookies  sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) Klienta počas používania Webovej stránky. Prevádzkovateľ pomocou cookies skúma účinnosť Webovej stránky. Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení Klienta aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookie. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve Webovej stránky. Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom Webovej stránky, zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej si sa pripojil na Našu Internetovú stránku, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia.

Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Adsense. Toto je možné vypnúť v účte Google. Počítač je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal, aj keď v takom prípade je možné, že niektoré funkcie stránky nebudú funkčné.